Кошница0

Общи условия

Общи условия за използване на електронен магазин www.steisydaisy.com

I. ПРЕДМЕТ 

С настоящите общи условия ще бъдат регулирани отношенията между Палащуров ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.steisydaisy.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1.Наименование на Доставчика: Палащуров ЕООД
2. Вписване в Търговския регистър с ЕИК/БУЛСТАТ: 206434831
3. Седалище и адрес на управление: с. Малчика, ул. Бачо Киро 2
4. Адрес за кореспонденция: с. Малчика, ул. Бачо Киро 2
5. Данни за кореспонденция: Телефон: 0888318195; e-mail: info@steisydaisy.com
6. Надзорни органи:
6.1 Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
6.2 Комисия за защита на потребителите
Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, Телефон.: 02 / 980 25 24 
Факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

1. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на следният електронен адрес www.steisydaisy.com. Достъпът до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН дава възможност на Ползвателите да извършват следните действия: 
1.1 Да извършат регистрация и да си създават профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 
1.2 Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет; 
1.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН; 
1.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
1.5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 
1.6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет; 

2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 
2.1 Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на интернет страницата му или чрез друго средство за комуникация. 
2.2 По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. 
2.3 Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет. 
2.4 Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 
2.5 Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

3. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

4. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. 
3. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 

5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

6. Настоящите общи условия се считат за приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, а чрез изрично волеизявление при отбелязване на полето “Прочетох и съм съгласен/на с Общи условия” на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

7. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, като се задължава да уведоми за това писмено Доставчика. 

8. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

9. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

2. Договорът се сключва на български език. 

3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, които са достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт или е генерирана “Бърза поръчка” (без регистрация) при Доставчика.

5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 
6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика спазвайки следните няколко стъпки: 
10.1 Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез поръчка на стока без да се прави регистрация; 
10.2 Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола за достъп; 
10.3 Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към Количка; 
10.4 Предоставяне на данни за извършване на доставката; 
10.5 Избор на метод и момент за плащане на цената на стоката/стоките. 
10.6 Потвърждение на поръчката от страна на Ползвателя; 

11. Ползвателите могат да сключат договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват опцията “Бърза поръчка” или заявят своята поръчка по телефона.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

1. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83 на ЕС и на Съвета от 25 октомври 2011г.

2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в описанието на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

3. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в описанието на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. 
6. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба. 

7. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в секция “ Плащане и доставка” на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

8. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

9. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 

10. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им. 

11. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Всеки Потребител има право да направи рекламация, като за целта трябва да попълни формуляр за рекламация, който е наличен в сайта на Доставчика в секция “ Връщане на стока”. 
Правото на отказ по т.11 не се прилага в следните случаи: 
11.1 За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 
11.2 За доставка на стоки, които са използвани от Потребителя и имат видими следи от използване;
11.3 За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

12. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по т.11, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. 
12.1 От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
12.2 Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т. 11.

13. Срокът за изработка и доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

14. Срокът за изработка и доставка на продукти, които се изпълняват по индивидуална поръчка на Потребителя, се определя предварително между Доставчика и Потребителя по телефон или електронна поща, и може да варира в зависимост от натовареността на Доставчика.

15. В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

16. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 

17. В случаите по т.15, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път или по телефона за промяната на изпълнението на договора. 

18. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по т.16, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика. 

19. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

20. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по т.18 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

21. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по т.18 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора. 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. 

2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. 

3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност.

4. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

5. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли".

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 

3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

4. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:  
1.1 При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;  по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
1.2 Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 
1.3  При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 
1.4 При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;  в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;  в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 10.10.2021г.